Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται η ως άνω ομοσπονδία που συνιστά Ένωση ελληνικών σωματείων συστημικής θεραπείας και θεραπείας οικογένειας.

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ
Την ομοσπονδία συστήνουν ως ιδρυτικά μέλη :
α) Το σωματείο με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), και στη ξένη γλώσσα Hellenic Association of Systemic Therapy (HELASYTH) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
β) Το σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.Σ.ΣΚ.Ε.Ψ.Ο) και στη ξένη γλώσσα Hellenic Systemic Thinking and Family Therapy Association (HE.S.T.A.F.T.A.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
γ) Το σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Σ.Ε.Β.Ε) , και στην ξένη γλώσσα “SYSTEMIC ASSΟCIATION OF NORTH GREECE” σε συντομογραφία S.A.N.G. που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.
δ) Το σωματείο με την επωνυμία Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης (Ε.Συ.Θε.Π.Α.Σ.) και στη ξένη γλώσσα “Society for Systems Therapy and Intervention in individuals , families and larger systems” που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης , και εκπροσωπείται νόμιμα.
ε) Το σωματείο με την επωνυμία « Ενωση Θεραπευτών Οικογένειας και Ζεύγους » και για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή « Hellenic Union of Family and Couple Therapy» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα

Η επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ” και ο διακριτικός της τίτλος “ΕΘΟΣ”. Ο τίτλος που θα χρησιμοποιείται στις σχέσεις με την αλλοδαπή θα είναι “Hellenic Federation for systemic and family Therapy ” και ο διακριτικός της τίτλος “ETHOS”.
Η ομοσπονδία που αναφέρεται στη συνέχεια έχει έδρα στην Αθήνα.
Η συστηνόμενη με το παρόν Ομοσπονδία θα ονομάζεται στο παρόν καταστατικό “Ομοσπονδία”, τα μέλη (σωματεία) θα ονομάζονται στο παρόν καταστατικό “εταιρείες- μέλη”, το Διοικητικό Συμβούλιο “Δ.Σ.”, η ελεγκτική Επιτροπή “Ε.Ε.”, η Γενική Συνέλευση “Γ.Σ.” .

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΙ
2.1. Η ομοσπονδία αντιπροσωπεύει και συντονίζει τα ελληνικά σωματεία συστημικής και οικογενειακής θεραπείας, σεβόμενη την αυτοτέλεια και τη διαφορετικότητα προσέγγισης, και εκπροσωπεί τα μέλη της στις ελληνικές αρχές και σε επιστημονικούς , ακαδημαϊκούς , επαγγελματικούς και θεραπευτικούς οργανισμούς , στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς .
2.2. Ενισχύει και προωθεί τις θεωρίες και τις επιστημολογίες των εταιρειών- μελών, και της γενικότερης συστημικής και οικογενειακής προσέγγισης.
2.3. Προάγει και ενισχύει την έρευνα, εκπαίδευση και επαγγελματική άσκηση στην συστημική και οικογενειακή θεραπεία.
2.4. Συνεργάζεται με ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες και ομοσπονδίες και μπορεί να συστήνει και να συμμετέχει σε ευρύτερες ενώσεις με ανάλογο χαρακτήρα και αντικείμενο.
2.5. Μεριμνά για την επιστημονική ταυτότητα και δραστηριότητα του συστημικού και οικογενειακού θεραπευτή ενώπιον των αρμοδίων αρχών και οργανισμών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και εκφράζει άποψη για αυτά.
2.6. Προωθεί την συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εταιρειών- μελών της.

2.7. Ενημερώνει το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας για τη συστημική και οικογενειακή προσέγγιση και τις εφαρμογές της στη ψυχοθεραπεία οικογενειών, ομάδων, ατόμων, και στη διαχείριση ευρύτερων συστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ
Η ομοσπονδία θα προωθεί τους παραπάνω σκοπούς με τα ακόλουθα μέσα:
3.1. Ευνοώντας και δίνοντας ευκαιρίες στα μέλη της για συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους, με επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, συγκεντρώσεις και δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας.
3.2. Συνεργαζόμενη και εκπροσωπώντας τα μέλη της , σε ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς συστημικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας ορίζοντας εκπροσώπους της σε όργανα διοίκησης αντίστοιχων εταιρειών και ομοσπονδιών και φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3.3. Μεριμνώντας για τη δημιουργία και τήρηση κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.
3.4.Συγκεντρώνοντας επιστημονικό υλικό και προβαίνοντας σε εκδόσεις γραπτού, ηλεκτρονικού και εικονικού λόγου, που προωθούν τη συστημική και οικογενειακή θεραπεία.
3.5.Μεριμνώντας και συντονίζοντας τα μέλη της για βασικά κριτήρια εκπαίδευσης, άσκησης και δεοντολογίας στη συστημική και οικογενειακή θεραπεία.
3.6.Οργανώνοντας συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις ,προβαίνοντας σε έντυπες ή άλλης μορφής επιστημονικές και ενημερωτικές εκδόσεις και ενθαρρύνoντας τα μέλη της για ανάλογη δραστηριότητα.
3.7.Εφαρμόζοντας οποιαδήποτε νόμιμη πράξη για την υλοποίηση των σκοπών της ομοσπονδίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος, συνδράμοντας τα μέλη της στην επίτευξη κοινών σκοπών.
3.8. Προφυλάσσοντας το κύρος της ομοσπονδίας και αναλαμβάνοντας δράση για τυχόν παραβιάσεις των αρχών του καταστατικού της ομοσπονδίας από τα μέλη της. Για το λόγο αυτό η ομοσπονδία προσδιορίζει καταστατικές αρχές με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι εταιρείες- μέλη.
3.9. Υποστηρίζοντας έμπρακτα σε περίπτωση νομικής ή άλλης εμπλοκής τις εταιρείες- μέλη της. Σε περιπτώσεις διένεξης μελών της παρεμβαίνει ενεργά και φροντίζει για τη διαχείριση του προβλήματος στους κόλπους της ,εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη.
3.10. Επιδιώκοντας με επιστημονικά και επαγγελματικά κριτήρια τη θέσπιση της ιδιότητος – επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή.

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ
4.1. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ” συγκροτείται από σωματεία και ελληνικές εταιρείες συστημικής θεραπείας και θεραπείας οικογένειας των οποίων τακτικά μέλη είναι:
α) Θεραπευτές οικογένειας ,εφόσον ανταποκρίνονται στα κριτήρια εκπαίδευσης και στα κριτήρια θεραπευτικής επάρκειας που αποδέχεται ως ελάχιστα ,κάθε φορά η Ομοσπονδία .Τα ελάχιστα κριτήρια για τους θεραπευτές μέλη των Εταιρειών που θα συμμετέχουν στην Ομοσπονδία κατά την σύστασή της είναι: Εκπαίδευση στη συστημική και οικογενειακή θεραπεία τουλάχιστον 3 ετών και στο ελάχιστον των εκπαιδευτικών κριτηρίων των ιδρυτικών μελών, η οποία θα περιλαμβάνει Θεωρία, εκπαίδευση σε θεραπευτικές τεχνικές, πρακτική άσκηση, Εποπτεία και Προσωπική Θεραπευτική Εμπειρία η οποία προτείνεται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: ατομική – ομαδική – οικογενειακή ψυχοθεραπεία , επεξεργασία οικογενειακού γενεογράμματος και εποπτεία .
β) Συστημικοί θεραπευτές (ατόμου , οικογένειας , ομάδας ,δικτύου) με τα ελάχιστα ως άνω κριτήρια.
4.2. Οι εταιρείες- μέλη της Ομοσπονδίας πρέπει να διαθέτουν κριτήρια για τα νεοεισερχόμενα μέλη τους , τα οποία να αναφέρονται στις προϋποθέσεις εισδοχής και εκπαίδευσης των μελών της Ομοσπονδίας δηλ. θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που η ομοσπονδία θεωρεί ως βασικά δηλαδή την ολοκληρωμένη ανώτερη ή ανώτατη βασική εκπαίδευση στις βιοψυχοκοινωνικές επιστήμες και επιστήμες του ανθρώπου.
4.3. Οι εταιρείες- μέλη οφείλουν να έχουν νόμιμα εγκεκριμένο καταστατικό που να μην έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό της ομοσπονδίας το οποίο καταθέτουν με την αίτηση εγγραφής τους. Η Ομοσπονδία αποδέχεται τα ισχύοντα σήμερα καταστατικά των ιδρυτικών μελών καθώς και τα κριτήρια εισδοχής και εκπαίδευσης των μελών τους . Πρόθεση αλλαγής των ως άνω κριτηρίων κοινοποιείται στη διοίκηση της Ομοσπονδίας η οποία μπορεί να διαφωνήσει και σε περίπτωση εφαρμογής τους από την εταιρεία-μέλος, να αναλάβει πειθαρχική δράση.
4.4. Για την εγγραφή της εταιρείας-μέλους στην “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ” απαιτείται να υποβληθούν από τις υποψήφιες για εγγραφή εταιρείες προς τη διοίκησή της.
α) Έγγραφη αίτηση ,στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων τακτικών μελών στα μητρώα της και τα ταμειακά τακτοποιημένα απ’ αυτά κατά το τρέχον έτος υποβολής της αίτησης.
β) Αντίγραφο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας – μέλους που αιτείται την εγγραφή από το οποίο να προκύπτει ότι οι εταιρείες- μέλη , αφού έλαβαν γνώση του περιεχομένου του καταστατικού της Ομοσπονδίας αποφάσισαν την προσχώρησή της σ’ αυτή.
γ) Πίνακα των μελών που αποτελούν τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας-μέλους.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού που να αναφέρεται η δικαστική απόφαση αναγνώρισης και όλων των τροποποιήσεων καθώς και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της πόλης που εδρεύει η εταιρεία-μέλος.
ε) Πρακτικό της τελευταίας εκλογής διοίκησης και λοιπών οργάνων.
στ) Αντίγραφο μητρώου μελών .
ζ) Αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων μελών στις τελευταίες εκλογές.
4.5.Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μετά από έρευνα των νόμιμων και καταστατικών προϋποθέσεων , εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής αιτιολογημένα μετά από απόφαση επικύρωσης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στην ενδιαφερόμενη εταιρεία-μέλος μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήψη της.
4.6. Εταιρεία-μέλος που δεν έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής της για ορισμένους λόγους , έχει δικαίωμα μετά την εξάλειψη αυτών των λόγων να επανέλθει .
4.7. Η αποχώρηση της εταιρείας- μέλους από τη δύναμη της Ομοσπονδίας είναι απόλυτα ελεύθερη σε οποιοδήποτε χρόνο αποφασιστεί αυτό από τη Γενική της Συνέλευση και συντελείται με τη γνωστοποίησή της στη διοίκηση της Ομοσπονδίας .Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνει προ τουλάχιστον (3) τριών μηνών από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Η διαδικασία λήψης της πιο πάνω απόφασης της Γ.Σ. της εταιρείας-μέλους πρέπει να είναι σύμφωνη με το Καταστατικό της εταιρείας -μέλους.
4.8. Οι εταιρείες –μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται:
α. Να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας όσον αφορά τις σχέσεις τους με αυτή και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του και σε καμμία περίπτωση να μην ενεργούν ενάντια σε αυτό.
β. Να παίρνουν υπ’ όψη τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας ,
γ. Να παρίστανται με τους αντιπροσώπους τους ή τα άλλα όργανά τους σε κάθε διοικητική ή άλλης φύσεως εκδήλωση της Ομοσπονδίας.
δ. Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.
ε. Να καλούν με σχετικό έγγραφο απευθυνόμενο προς τη διοίκηση της ομοσπονδίας εκπρόσωπό της για τις Γενικές τους Συνελεύσεις.Να υποβάλλουν κάθε χρόνο προς τη διοίκηση της ομοσπονδίας κατάσταση ενδεχόμενων μεταβολών στο μητρώο των μελών τους , ή στα πρόσωπα των οργάνων διοίκησης ή στους αντιπροσώπους.
4.9. Οι εταιρείες-μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται εφόσον είναι οικονομικά εντάξει με τις υποχρεώσεις τους προς αυτή:
α) Να παρίστανται με τους αντιπροσώπους τους στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας και να μετέχουν με τα Δ.Σ στις συσκέψεις των Δ.Σ των Εταιρειών –Μελών της καθώς και στις αντίστοιχες συσκέψεις Προέδρων και Γενικών Γραμματέων που γίνονται με πρωτοβουλία της διοίκησης της Ομοσπονδίας.
β) Να ασκούν με τους αντιπροσώπους τους έλεγχο στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού αυτού.
γ) Να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους τα μέλη της Διοίκησης , της Ελεγκτικής Επιτροπής , της Εφορευτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας καθώς και να εκλέγονται αντιπρόσωποί τους για τα πιο πάνω όργανα.
δ) Να ζητούν την ενίσχυση και συμπαράσταση της Ομοσπονδίας για την προστασία των επαγγελματικών και επιστημονικών τους δικαιωμάτων και να ζητούν τη συμβολή της σε περίπτωση διαφωνιών ή αμφισβητήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη διάσπασή τους.
4.10. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να επιβάλλει με αιτιολογημένη απόφασή της στη διοίκηση εταιρείας- μέλους της , την ποινή της σύστασης ή έγγραφης επίπληξης:
α) όταν αδικαιολόγητα καθυστερεί τις συνδρομές του.
β) όταν τα μέλη της δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να επιβάλλει με αιτιολογημένη απόφασή της σε μέλος της πειθαρχικές κυρώσεις, μέχρι διαγραφής σε περίπτωση:
α) που παραβιάζει ουσιώδεις διατάξεις του καταστατικού με την παρεμπόδιση της πραγματοποίησης των σκοπών της εταιρείας , των στόχων, την εύρυθμη λειτουργία, και των παντός είδους καλώς εννοουμένων συμφερόντων της ομοσπονδίας.
β) που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ομοσπονδία πάνω από έξη (6) μήνες και
γ) όταν δεν εκπληρώνει υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
4.11. Εταιρεία-μέλος που διαγράφεται με απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μπορεί να προσφύγει με αίτησή του που υποβάλλεται μέσα σε έξη (6) μήνες από την πράξη διαγραφής , στη προσεχή Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας τακτική ή έκτακτη, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση δεν αναστέλλει την απόφαση της Διοίκησης, αλλά αν η ΓΣ την ανατρέψει , η διαγραφή θεωρείται ότι ποτέ δεν έγινε και το μέλος δεν χρειάζεται να επανεγγραφεί.
4.12. Εταιρεία-μέλος που διαγράφεται από την δύναμη της Ομοσπονδίας μπορεί να επανεγγραφεί μετά από αίτησή του , όταν πάψουν οι λόγοι διαγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΡΟΙ
5.1.Πόροι της “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ” είναι:
α. Οι τακτικοί πόροι που είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές , και
β. Οι έκτακτοι πόροι που είναι: 1.Οι έκτακτες εισφορές των εταιρειών-μελών μετά από απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας. 2. οι εθελούσιες εισφορές των μελών –εταιρειών , 3. οι τυχόν ενισχύσεις για όσο καιρό διασφαλίζεται η διατήρηση της οικονομικής αυτοτέλειας και αυτόνομης λειτουργίας της Ομοσπονδίας ,4. Τα έσοδα από τυχόν δωρεές , κληρονομιές και κληροδοσίες , αυτά που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις και από την πώληση των εντύπων της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για αποδοχή τέτοιων παροχών προς την Ομοσπονδία και τις εγκρίνει με πλειοψηφία 2/3. 5. Εισπράξεις από διοργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων (σεμινάρια , συνέδρια , εκπαιδευτικές εκδηλώσεις) , τις οποίες διοργανώνει το Δ.Σ. της Εταιρείας και γενικά κάθε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή δραστηριότητα, σχετικά με το έργο και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
γ. Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ομοσπονδίας (τόκοι, πρόσοδοι) καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
5.2. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθώς και το δικαίωμα εγγραφής της κάθε εταιρείας μέλους θα καθορίζεται, από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας , και θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ενεργών –τακτικών μελών της κάθε εταιρείας μέλους κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες.
5.3.Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται πριν την 1η Μαρτίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 6 ΟΡΓΑΝΑ
Όργανα της Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι :
6.1. α) Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των εταιρειών-μελών της.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συντίθεται υποχρεωτικά από δύο (2) μέλη από κάθε εταιρεία-μέλος. Στη περίπτωση εισόδου νέας εταιρείας-μέλους θα εκπροσωπείται και αυτή υποχρεωτικά από δύο μέλη , οπότε θα αυξάνει και ο αριθμός μελών του Δ.Σ. Το πρώτο Δ.Σ. που θα εκλεγεί από τη πρώτη Γενική Συνέλευση θα αποτελείται από δέκα (10) μέλη. Στη περίπτωση που ο αριθμός των εταιρειών-μελών αυξηθεί με την είσοδο νέων εταιρειών-μελών στις επτά (7) ,τότε η κάθε εταιρεία-μέλος θα εκπροσωπείται στο Δ.Σ. από ένα (1) μέλος.
6.2. Η Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3 ) μέλη ,και είναι αρμόδια για τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Ομοσπονδίας .
6.3. Η Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη και είναι αρμόδια για την τήρηση και εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
7.1. Η Γενική συνέλευση συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων εταιρειών- μελών της Ομοσπονδίας , οι οποίες θα αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον από πέντε (5) αντιπροσώπους ανεξαρτήτως του αριθμού των φυσικών προσώπων που ψήφισαν στις αμέσως πριν τη Γενική Συνέλευση εκλογικές τους διαδικασίες. Με βάση δε τον αριθμό των φυσικών προσώπων-μελών αυτών που ψήφισαν στις αμέσως πριν τη Γενική Συνέλευση εκλογικές τους διαδικασίες θα εκλέγουν αναλογικά επί πλέον και έναν (1) αντιπρόσωπο ώστε για κάθε είκοσι πέντε (25) μέλη να αντιστοιχεί ένας (1) αντιπρόσωπος. Ο αριθμός του συνόλου των ψηφισάντων δεν επηρεάζεται από τυχόν άκυρα η λευκά ψηφοδέλτια.
7.2. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται η εταιρεία-μέλος με ποινή αποκλεισμού : α) να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία για το χρονικό διάστημα που αρχίζει η διεξαγωγή της Γ.Σ. Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται μέχρι και την προηγούμενη μέρα έναρξης της Γ.Σ. β) να έχει αποστείλει προς τη διοίκηση της Ομοσπονδίας όλα τα νομιμοποιητικά αντιπροσώπευσης πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ.
7.3. Οι αντιπρόσωποι των εταιρειών-μελών εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις τους όπως ορίζεται στα καταστατικά τους. Αν δεν αναφέρεται ειδικότερα η θητεία αντιπροσώπων αυτή θεωρείται ίδια με εκείνη των μελών του Δ.Σ. της αντίστοιχης εταιρείας.
Αντικαθίστανται από τους νόμιμους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά εκλογής σύμφωνα με το πρακτικό ανακήρυξης της Εφορευτικής επιτροπής οι αντιπρόσωποι α) που σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τους έχασαν την ιδιότητα του μέλους των σωματείων που εκπροσωπούν και β) που γραπτά υπέβαλαν την παραίτησή τους από το αξίωμα του αντιπροσώπου προς το αρμόδιο όργανο της εταιρείας τους.
Εάν δεν υπάρχει αναπληρωματικός ,εφόσον αυτό είναι δυνατό , γίνεται συμπληρωματική εκλογή από τη Γενική συνέλευση της εταιρείας-μέλους για την κάλυψη της θέσης αντιπροσώπου για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας , διαφορετικά προτείνεται από το Δ.Σ. της.
7.4. Αρμοδιότητες.
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας συγκροτούμενο από τους αντιπροσώπους των ταμειακά τακτοποιημένων εταιρειών-μελών της και έχει αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα που αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την πραγματοποίηση των σκοπών του καταστατικού αυτού.
Η Γ. Σ. ειδικότερα:
α) Ελέγχει τον απολογισμό της περιόδου που πέρασε και ψηφίζει τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου.
β) Εκλέγει από τους αντιπροσώπους τα μέλη της διοίκησης (Δ.Σ.) , Ελεγκτικής Επιτροπής , την Εφορευτική Επιτροπή και το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Τροποποιεί το Καταστατικό αυτό και αποφασίζει τη διάλυση της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.
δ) Αποφασίζει για υποβαλλόμενα αιτήματα των εταιρειών-μελών της καθώς και για εισηγούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και
ε) Έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που από τη φύση τους αποτελεί αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης ως κυρίαρχου οργάνου της Ομοσπονδίας.
7.5.Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους και συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία κοινοποιείται προς τα μέλη έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη Συνέλευση , η οποία συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας ή σε τόπο ο οποίος αποφασίζεται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Στη πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα που θα συζητηθούν , η ημέρα και η ώρα που θα συγκληθεί η Συνέλευση.
7.6.Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας με απόφασή του ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή της το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων εταιρειών-μελών της Ομοσπονδίας με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο , που θα αναφέρει και τα θέματα για συζήτηση.
Το Δ .Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης , με μοναδικά θέματα αυτά που αναφέρονται σ’ αυτήν. Η προθεσμία γνωστοποίησης των Εκτάκτων Γ.Σ. προς τις εταιρείες- μέλη είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση . Αν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε ένα μήνα ,η Γ.Σ. συγκαλείται από τους αιτούντες. Σ’ αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στους αιτούντες αμέσως όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη σύγκληση της Γ. Σ. , και να καλύψει τις αναγκαίες δαπάνες.
7.7. α. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων εταιρειών-μελών της Ομοσπονδίας.
β. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία καλείται νέα σύγκληση με τα ίδια θέματα μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη σύγκληση της πρώτης , οπότε αρκεί η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των προαναφερομένων προσώπων.
γ. Αν δεν πραγματοποιηθεί στη πιο πάνω δεύτερη σύγκληση , καλείται νέα μέσα σε επτά (7) ημέρες από την προηγούμενη , πάντα με τα ίδια θέματα με όριο απαρτίας το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων.
δ. Αν και πάλι δεν πραγματοποιηθεί απαρτία , είναι αδύνατη η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με τα ίδια θέματα αν δεν περάσει μήνας από την τρίτη (σύγκληση) , οπότε τηρούνται όλες οι διαδικασίες πρόσκλησης και απαρτίας που απαιτούνται στην πρώτη.
7.8. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού , εκτός από αυτές που αφορούν την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής , προσωπικά ζητήματα ή πειθαρχικά παραπτώματα. Μυστική ψηφοφορία γίνεται και για όποιο θέμα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
7.9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων , εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
7.10. Προκειμένου να αποφασιστεί:
α) η διάλυση της Ομοσπονδίας και η τροποποίηση του καταστατικού του , καλείται Ειδική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων , αποκλειομένου κάθε άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως , το οποίο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες οι μισοί από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αντιπρόσωποι , η δε απόφαση παίρνεται με τα τρία τέταρτα ¾ από τους παρόντες και β) η λήψη πειθαρχικών μέτρων ,η Γ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων( ¾ ) των παρόντων μελών.
7.11. Οι αντιπρόσωποι των εταιρειών -μελών της Ομοσπονδίας δύνανται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις δι΄αντιπροσώπου, που πρέπει πάντως, να έχει την ιδιότητα του αντιπροσώπου-μέλους της εταιρείας-μέλους της Ομοσπονδίας . Κάθε αντιπρόσωπος που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπών άλλους με εξουσιοδότηση , μπορεί να ενεργεί και να ψηφίζει ως αντιπρόσωπος το πολύ δύο άλλων αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΛΟΓΕΣ
8.1. Κάθε τρία (3) χρόνια η Τακτική Γ. Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής .
8.2. Εκλέγονται υποχρεωτικά ως μέλη του δύο (2) φυσικά πρόσωπα – μέλη από κάθε εταιρεία – μέλος της ομοσπονδίας ,τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα .
8.3. α. Την εποπτεία, διεύθυνση και ευθύνη της διαδικασίας και της ανάδειξης αυτών που πέτυχαν στις πιο πάνω εκλογές, έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία . Μαζί με τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο τακτικό μέλος. Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο ,στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητικά σειρά . Εκλέγονται τα κατά σειρά τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
β. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απαγορεύεται να εκθέσουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα που προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό.Αμέσως μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της παραλαμβάνοντας από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της διοίκησης της Ομοσπονδίας, το μητρώο των μελών με τα από το νόμο συμπληρωμένα στοιχεία. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα διάφορα αξιώματα υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή στο χρονικό διάστημα των δύο (2) ημερών από την Εκλογή της. Η αίτηση-δήλωση του υποψηφίου ανάλογα υπογεγραμμένη περιέχει το Ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία ταυτότητας, το Σωματείο από το οποίο προέρχεται και τέλος το Συλλογικό Όργανο που επιθυμεί να είναι υποψήφιο το μέλος.
Η Εφορευτική Επιτροπή την τρίτη ημέρα από την εκλογή της προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και με επιμέλειά της την γνωστοποιεί με έγγραφο που αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Τέλος οι αρχαιρεσίες διαρκούν 1 ημέρα παρουσία και της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή των μελών της Νέας Διοίκησης η παλαιά έχει υποχρέωση να παραδώσει τα:

 1. Βιβλίο Μητρώου.
 2. Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων.
 3. Βιβλία — Αποδείξεις Ταμείου.
 4. Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων.
 5. Σφραγίδες — Αρχείο τα ,περιουσιακά στοιχεία και το υπόλοιπο του Ταμείου κλπ. προς τη Νέα Διοίκηση μετά υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
10.1. Συγκρότηση
α. Τα εκλεγόμενα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφισε μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκρoτούνται σε σώμα αναδεικνύοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού μελών κατά σειρά Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα επαναλαμβάνεται η εκλογή οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας άσχετα από αριθμό ψήφων καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
Οι πιο πάνω ιδιότητες δεν μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
β. Η Ομοσπονδία εκφράζει την ευχή και την επιθυμία να εναλλάσσονται οι εταιρείες-μέλη στην Προεδρία.
γ. Αν μέσα στην προθεσμία των οκτώ (8) ημερών δεν κληθεί η Διοίκηση σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα, οι εκλεγέντες σύμβουλοι συνέρχονται αυτοδίκαια την 9η μέρα από την εκλογή τους για την πραγματοποίηση της πιο πάνω συγκρότησης.
10.2. Αρμοδιότητες
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γ. Σ. και σύγχρονα όργανο αποφασιστικής αρμοδιότητας όπου ειδικότερα καθορίζεται στη συνέχεια.
β. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. πλέον των αναφερομένων στις άλλες διατάξεις του καταστατικού αυτού είναι:
1.Η εκτέλεση των αποφάσεων των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων των εταιρειών- μελών της Ομοσπονδίας.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού αυτού και κύρια η πραγματοποίηση των σκοπών που περιγράφονται σ’ αυτό. Φροντίζει για όλα τα ζητήματα των σωματείων, προσλαμβάνει και απολύει τους έμμισθους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας καθορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η σύνταξη και υποβολή διοικητικού και οικονομικού απολογισμού καθώς και προϋπολογισμού στη Τακτική Γενική Συνέλευση .
4. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της δράσης των εταιρειών – μελών της Ομοσπονδίας η οποία κύρια πραγματοποιείται με τη συνεχή επαφή με τις διοικήσεις των σωματείων και την παρακολούθηση των Γενικών τους Συνελεύσεων από μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.
5. Η σύγκληση σε κοινές συσκέψεις των διοικήσεων των εταιρειών – μελών της Ομοσπονδίας ή των Προέδρων και των Γενικών τους Γραμματέων με καθαρά πληροφοριακό, ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.
6. Η συμπαράσταση στην εταιρεία-μέλος για την προστασία και βελτίωση των συνθηκών ή αιτημάτων των μελών της.
10.3. Διαδικασία Λειτουργίας
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τρείς (3) φορές το χρόνο με κοινή πρόσκληση του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης έκτακτα δε όταν του ζητήσουν οι πιο πάνω ή πέντε (5) από τα μέλη του Δ.Σ. ή με κοινή αίτηση, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υποβολή της και με θέματα που αναγράφονται σ’ αυτή.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε το Δ.Σ συγκαλείται αυτοδίκαια την έκτη ημέρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας σε ώρα που καθορίζουν οι αιτούντες που ορίζουν και τα σχετικά με την Προεδρία της συνεδρίασης.
β. Απαρτία για τη νόμιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποτελεί η παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) του αριθμού μελών του, οι δε αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
γ. Οι ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων εφ’ όσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Διοίκηση γίνονται πάντοτε φανερές εκτός από την εκλογή των οργάνων του Δ.Σ. κατά τη συγκρότησή του σε σώμα.
δ. Οι αποφάσεις στο Δ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
10.4. Λοιπές Διατάξεις
α. Μέλος του Δ.Σ. εφόσον για οποιαδήποτε αιτία απωλέσει την ιδιότητα αυτή αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά σταυροδότησης αναπληρωματικό του ψηφοδέλτιου από το οποίο προέρχεται .Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αναπληρωματικός, που να αντικαθίστανται με οποιοδήποτε τρόπο, για τη συμπλήρωση της κενής Θέσης ή των κενών Θέσεων που μπορούν να προκύψουν από παραιτήσεις, το Δ.Σ. συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του μέχρι να λήξει η θητεία για την οποία επιλέχτηκε, εφ’ όσον εξασφαλίζει την προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό απαρτία των μελών του,
β. Η ανάκληση μέλους του Δ.Σ. ή ολόκληρου του οργάνου γίνεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση.
γ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις κατά σειρά συνεδριάσεις εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 11 Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος
11.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις αρχές διοικητικές, δικαστικές, διαιτητικές καθώς και απέναντι στους τρίτους, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις συγκεντρώσεις των διοικητικών συμβουλίων και αυτές των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των εταιρειών- μελών της Ομοσπονδίας, καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσκαλεί τις συνεδριάσεις των πιο πάνω οργάνων καθώς και των προαναφερομένων συγκεντρώσεων εισηγούμενος σχετικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα — προσκλήσεις μαζί με το Γενικό Γραμματέα.
11.2 Ακόμη υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο της Ομοσπονδίας και φροντίζει γενικά για την ανάπτυξη των σκοπών της Ομοσπονδίας όλα τα εξερχόμενα έγγραφα τα πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, και συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων και Προέδρων Γεν. Γραμματέων των εταιρειών-μελών της Ομοσπονδίας ,τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια εισπράξεων.
11.3 Τέλος ο Πρόεδρος από κοινού με τον Γεν. Γραμματέα έχουν την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας.
11.4 Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος απουσίας ή άρνησης στην Εκτέλεση των καταστατικών του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλες τους τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα Καταστατικό αυτό.
11.5 Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης .
ΑΡΘΡΟ 12 Γενικός Γραμματέας — Αναπληρωτής Γ.Γ.
12.1Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τις συναρμοδιότητες που έχει μαζί με τον Πρόεδρο που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο του Καταστατικού αυτού επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών διοίκησης και εκτελεστικής Επιτροπής και διεξάγει την αλληλογραφία.
12.2 Ο Γεν. Γραμματέας κρατάει τις σφραγίδες και έχει την Ευθύνη για το αρχείο, το πρωτόκολλο και το Μητρώο της Ομοσπονδίας.
12.3 Το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας σε όλες του τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες που προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό.
12.4. Συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη της Ομοσπονδίας και του Δ.Σ. σε συνέλευση ή συνεδρίαση. Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη του.
ΑΡΘΡΟ 13 ΤΑΜΙΑΣ
13.1 Ο Ταμίας: α) ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ομοσπονδίας με εντάλματα υπογραφόμενα από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.
β) τηρεί τα οικονομικά βιβλία της Ομοσπονδίας στα οποία καταχωρεί με την πραγματοποίησή τους τις εισπράξεις και πληρωμές, ώστε κάθε δεδομένη στιγμή να είναι δυνατή η διαπίστωση της Οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας.
γ) Συντάσσει λεπτομερειακό απολογισμό της διαχείρισής του τον οποίο υποβάλλει κάθε μήνα στη διοίκηση για έγκριση. Καταρτίζει τον απολογισμό – ισολογισμό, που εισηγείται στη Διοίκηση και αφού προεγκριθεί από αυτή εγκρίνεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση.
13.2. Για τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις υποχρεώνεται σε έκδοση αντίστοιχης αριθμημένης απόδειξης, αντίγραφο της οποίας φυλάει στο αρχείο. Με βάση τις αποδείξεις αυτές, ενεργεί τις εγγραφές στα βιβλία ταμείου αναγράφοντας το σχετικό αριθμό τους.
13.3. Ο Ταμίας υποχρεώνεται να καταθέτει σε Ελληνικές Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στον Ειδικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας τα χρήματα πέραν από το ποσό εκείνο που καθορίζει με απόφασή της η Διοίκηση να βρίσκεται στο Ταμείο της Ομοσπονδίας. Για την ανάληψη χρηματικού ποσού πέραν των πεντακοσίων ευρώ (500 €) από το Ταμιευτήριο ή Τράπεζα απαιτείται απαραίτητα και η προσυπογραφή του Προέδρου.
13.4 Ο Ταμίας Ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη και πληρωμή των οικονομικών αξιώσεων και υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας και για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείρισή του.
13.5. Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα από αυτό οριζόμενο, σε όλες του τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες που προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με απόφαση της Γ.Σ. , ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. μπορούν να συγκροτηθούν επιτροπές με αντικείμενο την επίτευξη στόχων της Ομοσπονδίας από τους εκπροσώπους των σωματείων μελών, που σε συνεργασία με τη Διοίκηση θα αναλαμβάνουν και θα φέρνουν σε πέρας διάφορα θέματα και εργασίες που προγραμματίζονται από τη Διοίκηση.
Ο αριθμός των επιτροπών , το αντικείμενο , ο αριθμός των μελών τους και η διάρκεια της θητείας όπως και ο πιθανός τρόπος αποζημίωσης αποφασίζονται κυριαρχικά με την απόφαση της Γ.Σ.
Η αρμοδιότητα των επιτροπών είναι συμβουλευτική και γνωμοδοτική .Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να συμμετέχουν και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , όπου εισηγούνται . συμβουλεύουν και γνωμοδοτούν χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Μέλη των Επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας. Οι Επιτροπές αυτές λειτουργούν κάτω από την ευθύνη ενός μέλους της Διοίκησης για κάθε Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ Ι5 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
15.1. Μαζί με τα μέλη της διοίκησης εκλέγεται κάθε τρία χρόνια στη τακτική Γ.Σ. Ελεγκτική Επιτροπή με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Δ.Σ., όσον αφορά την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα την πιστοποίηση των εσόδων που πραγματοποιούνται καθώς και τη νομιμότητα των δαπανών. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Απαρτία συγκεντρώνει με την παρουσία τριών (3) μελών της οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαχειριστικές ανωμαλίες η Ε.Ε. ενημερώνει έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία και εισηγείται.
15.2. Η Ελεγκτική Επιτροπή διεξάγει τακτικά οικονομικό έλεγχο δέκα πέντε (15) μέρες πριν τη σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ. Σ. και όποτε αυτή θεωρήσει αναγκαίο.
15.3 Τα όργανα της διοίκησης και κύρια ο Ταμίας, υποχρεώνονται στην άμεση και πλήρη εμφάνιση των οικονομικών βιβλίων του Ταμείου, των αποδείξεων και ενταλμάτων, των μετρητών χρημάτων, του βιβλίου καταθέσεων Τράπεζας και κάθε άλλου οικονομικού ή διαχειριστικού στοιχείου που ζητήσει η Ε. Ε.
15.4. Από την Ε.Ε. συντάσσεται και υποβάλλεται στη Τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερειακή έκθεση που αναφέρεται στα πορίσματα που κατέληξε επάνω στους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που ενήργησε.
15.5. Η Ε.Ε. προβαίνει στην αρίθμηση και θεώρηση των γραμματίων είσπραξης και εντάλματα πληρωμής πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
15.6 Τα μέλη της Ε.Ε. εκλέγουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής σε μυστική ψηφοφορία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τις αρχαιρεσίες της Ε.Ε.
15.7 Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που για οποιοδήποτε αιτία απωλέσει αυτή του την ιδιότητα, αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά σταυροδότησης αναπληρωματικό του ψηψοδελτίου από το οποίο προέρχεται. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει έλλειψη ενός ή περισσοτέρων μελών της Ε.Ε. ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο ΙΟ .4.
ΑΡΘΡΟ16
Η εσωτερική λειτουργία της Ομοσπονδίας θα διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό και Κώδικα Δεοντολογίας που θα συνταχθεί από επιτροπή, ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευσή της .
ΑΡΘΡΟ 17 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
17.1. Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία:
α. Μητρώου Μελών όπου καταγράφονται με αύξοντα αριθμό η επωνυμία της εταιρείας- μέλους , η χρονολογία εγγραφής και πιθανής διαγραφής της και κάθε χρήσιμη σημείωση στο περιθώριο.
β. Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.
γ. Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρούνται τακτικά , κατά χρονολογική σειρά , όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
στ. Περιουσίας στο οποίο εμφαίνονται με λεπτομέρεια , τόσο η κινητή όσο και η τυχόν ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.
2. Τα πιο πάνω βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
3. Την υπευθυνότητα για τη τήρησή τους με στοιχεία α, β ,γ και δ βιβλίων έχει ο γενικός Γραμματέας , του ε και στ ο Ταμίας.
4. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών-μελών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα στοιχεία και εγγραφές που περιέχονται στα υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία.
ΑΡΘΡΟ 18 ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
Η τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ομοσπονδίας ενεργούνται , κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. , η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη παρουσία του ½ των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών της και πλειοψηφία των ¾
ΑΡΘΡΟ 19
Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή , περιγεγραμμένη μέσα σε πλαίσιο , η οποία θα αναγράφει την επωνυμία της Ομοσπονδίας ολογράφως και συντομογραφικώς, τη διεύθυνση , το τηλέφωνό της και το έτος ίδρυσής της
ΑΡΘΡΟ 20
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται από τη Γ.Σ. αφού τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 21
Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα διαβάσθηκε , συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Συνέλευση στις 28 Απριλίου 2009.
Το καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου. Μέχρι τη νόμιμη έγκριση της Ομοσπονδίας , η Ομοσπονδία θα διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή , η οποία θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη και η οποία θα μεριμνήσει για την αναγνώριση του σωματείου και θα συγκαλέσει εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση του Καταστατικού τη Γ.Σ. για την εκλογή μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Για το σωματείο με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ),
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

α. Μανώλης Τσαγκαράκης του Κων/νου ψυχολόγος , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής ,οδός Περικλέους 92-94.
β. Μίνα Τοδούλου συζ. Διονυσίου , ψυχολόγος , κάτοικος Αθηνών , οδός Εθνικής Τραπέζης αρ. 5 (Φιλοθέη).
γ. Γεώργιος Μπαρδάνης του Εμμανουήλ , ψυχίατρος , κάτοικος Αθηνών , οδός Μπιζανίου αρ. 21 , Κ. Χαλάνδρι
δ. Σπυρίδων Βερβενιώτης του Χρήστου , ψυχίατρος , κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής ,οδός Ομήρου αρ.14.
ε. Χάρις Κατάκη του Φιλίππου , ψυχολόγος κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής ,οδός Καμπούρογλου αρ. 2
στ. Μαλβίνα Τσουνάκη , ψυχολόγος , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής ,οδός Δροσίνη αρ.16.
ζ. Ελένη Νίνα , κλ. Ψυχολόγος , κάτοικος Αθηνών Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39.

 1. Για το σωματείο με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (Ε.Ε.Σ.ΣΚ.Ε.Ψ.Ο)
  α. Φώτιος Κωτσίδας , ψυχίατρος , κάτοικος Αθηνών Σερίφου αρ.33.
  β.Βλάσης Τομαράς , νευρολόγος –ψυχίατρος , κάτοικος Παπάγου , οδός Σμύρνης αρ. 15.
  γ. Μαρίνα Παπάδη , ψυχολόγος , καάτοιος Ηλιούπολης Αττικής , οδός Μενάνδρου αρ. 18.
  δ. Κωνσταντία Γρηγοριάδου , ψυχολόγος , κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής , οδός Ικονίου αρ.17.
  ε. Δημήτριος Γεωργιάδης , παιδοψυχίατρος –ψυχίατρος , κάτοικος Αθηνών , οδός Μελετίου Πηγά αρ.5.
  στ. Δημήτριος Μαγριπλής , παιδοψυχίατρος , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής ,οδός Αρκαδίας αρ.44.
  3) Για το σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Σ.Ε.Β.Ε) ,
  α. Ευφροσύνη Μουρελή του Σταματίου ψυχίατρος , κάτοικος Θεσσαλονίκης , οδός Αγαθουπόλεως αρ.29.
  β. Δημήτριος Μπάσογλου του Αναστασίου , ψυχολόγος κάτοικος Θεσσαλονίκης , οδός Ιακώβου Ι. Πολυλά αρ.13.
  γ. Γεώργιος Ψαρόπουλος του Περικλή , ψυχολόγος , κάτοικος Θεσσαλονίκης , οδός Ρόδου αρ.7.
  δ. Ελευθερία Τσέλιου του Αποστόλου , ψυχολόγος , κάτοικος Θεσσαλονίκης , οδός Ρόδου αρ.7.
  ε. Σοφία Χατζηγελέκη του Γεωργίου , ψυχολόγος κάτοικος Θεσσαλονίκης , οδός Φιλοπάππου αρ.4.
  4) Για το σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΥΣ” .
  α. Αλέξανδρος Κοκκινίδης , ψυχίατρος , κάτοικος Πειραιώς , οδός Κουντουριώτη αρ.132.
  β. Κωνσταντίνα Λατσώνα του Κων/νου , θεραπεύτρια οικογένειας , κάτοικος Αθηνών, οδός Στρεψιάδου αρ. 10-12.
  γ. Αγγελική Κοσμόγιαννη του Ιωάννη , ψυχολόγος , κάτοικος Αθηνών , οδός Φιλοπάππου αρ.6.
  δ. Θαλής Παπαδάκης του Νικολάου , ψυχολόγος , κάτοικος Αθηνών , οδός Κηφισίας αρ.106.
  ε.
  5) Για την εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης (Ε.Συ.Θε.Π.Α.Σ.) .
  α. Ειρήνη Παρίτση του Νικολάου , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Αγίας Παρασκευής , οδός Πεντέλης αρ.7α .
  β. Φλωρεντία Ευφραίμογλου του Λαζάρου , ψυχολόγος , κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης , οδός Κυβέλης αρ.18.
  γ. Παναγιώτης Χρυσός του Γρηγορίου , ψυχίατρος κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης , Πασιφάης αρ.13 ,
  δ. Νικόλαος Παρίτσης του Κων/νου ψυχίατρος , κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης , Λασηθίου αρ.28.
  ε. Γεώργιος Κοκκινάκος , ψυχίατρος , κάτοικος