Στόχοι – Όραμα

Όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, στόχος της ΕΘΟΣ είναι:

2.1. Η ομοσπονδία αντιπροσωπεύει και συντονίζει τα ελληνικά σωματεία συστημικής και οικογενειακής θεραπείας, σεβόμενη την αυτοτέλεια και τη διαφορετικότητα προσέγγισης, και εκπροσωπεί τα μέλη της στις ελληνικές αρχές και σε επιστημονικούς , ακαδημαϊκούς , επαγγελματικούς και θεραπευτικούς οργανισμούς , στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς .
2.2. Ενισχύει και προωθεί τις θεωρίες και τις επιστημολογίες των εταιρειών- μελών, και της γενικότερης συστημικής και οικογενειακής προσέγγισης.
2.3. Προάγει και ενισχύει την έρευνα, εκπαίδευση και επαγγελματική άσκηση στην συστημική και οικογενειακή θεραπεία.
2.4. Συνεργάζεται με ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες και ομοσπονδίες και μπορεί να συστήνει και να συμμετέχει σε ευρύτερες ενώσεις με ανάλογο χαρακτήρα και αντικείμενο.
2.5. Μεριμνά για την επιστημονική ταυτότητα και δραστηριότητα του συστημικού και οικογενειακού θεραπευτή ενώπιον των αρμοδίων αρχών και οργανισμών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και εκφράζει άποψη για αυτά.
2.6. Προωθεί την συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εταιρειών- μελών της.

Άρθρο 2 του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας