Εταιρείες της ΕΘΟΣ

Την ομοσπονδία συστήνουν ως ιδρυτικά μέλη:

α) Το σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΛΕΣΥΘ), ( Hellenic Association of Systemic Therapy -HELASYTH ) που εδρεύει στην Αθήνα.

β) Το σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.Σ.ΣΚ.Ε.Ψ.Ο) ( Hellenic Systemic Thinking and Family Therapy Association  HE.S.T.A.F.T.A.) που εδρεύει στην Αθήνα.

γ) Το σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ”  (Σ.Ε.Β.Ε) , (SYSTEMIC ASSΟCIATION OF NORTH GREECE”  σε συντομογραφία S.A.N.G.) που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 

 δ) Το σωματείο με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε.Συ.Θε.Π.Α.Σ.) (Society for Systems Therapy and Intervention in individuals , families and larger systems)  που εδρεύει στην Αθήνα. 

ε) Το σωματείο με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΥΣ »  (ΕΘΟΖ) ( Hellenic Union of Family and Couple Therapy) που εδρεύει στην Αθήνα.